AVÍS LEGAL

CONCEPTE DE USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició de Usuaris i implica la acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per GABINET CERES, SL en em mateix moment en que l’Usuari accedeix a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegit atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que en que proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

GABINET CERES, SL no es fa responsable de les Webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitza per voluntat i risc exclusiu de l’Usuari i GABINET CERES, SL no recomana ni garantitza cap informació recollida a través d’un vincle aliè a la Web de GABINET CERES, SL ni es responsabilitzaria de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés o de l’intent d’utilitzar o fer un mal ús d’un vincle, tant al connectar a la Web de GABINET CERES, SL com al accedir a la informació d’altres webs des de la Web de GABINET CERES, SL.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta Web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als visitants.

Les cookies son petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’Usuari i que permeten obtenir la següent informació:

* Data i hora de la última vegada que l’Usuari va visitar la Web.

RENUNCIA LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de la pàgina Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica, s’incorporen canvis a la informació continguda. GABINET CERES, SL pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

GABINET CERES, SL ha obtingut la informació i els materials inclosos a la Web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’ha pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garantitza que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web tenen una finalitat informativa en quan a la qualitat, situació i serveis de la nostra Entitat, segons el previst en el present Avís Legal i la resta de textos legals de la present Web.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA ERRADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

GABINET CERES, SL declina qualsevol responsabilitat en cas de que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, GABINET CERES, SL no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluït elèctric o qualsevol altre tipus.

GABINET CERES, SL no declara ni garantitza que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sens perjudici de que GABINET CERES, SL realitza els màxims esforços per tal d’evitar aquests tipus d’incidents. En cas de que l’Usuari prengui determinades decisions o realitzi accions en base a la informació inclosa a la website, es recomana la comprovació de la informació rebuda per altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per GABINET CERES, SL així com els continguts inclosos en la xarxa a través de la seva pàgina Web, constitueix una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibit qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posta a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a la pàgina Web com als seus continguts i informació, sense el exprés i previ consentiment i per escrit de GABINET CERES, SL.

En conseqüència, tots els continguts que es mostrin a la website i, en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible de utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de GABINET CERES, SL o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i demés expressions formals que formin part de la pàgines Web, així com el software necessari pel funcionament i visualització de la mateixa, constitueix així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resulten aplicables. L’incompliment del senyalat, implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte en virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de GABINET CERES, SL.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple,

disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posta a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a la autoritzades per GABINET CERES, SL, així com la seva traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, vincles, i demés expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, tenint en compte que aquests actes estan sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

GABINET CERES, SL és lliure de limitar l’accés a la pàgina Web, i als serveis en aquesta oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

GABINET CERES, SL en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici de la única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seva pàgina Web es puguin incloure a la xarxa continguts u opinions, considerades com a racistes, xenòfobes, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries que, de qualsevol mode, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a la pàgina Web de GABINET CERES, SL, al seu departament de suggerències, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, menys en els casos que expressin de manera certa el contrari, en els casos en els que per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a GABINET CERES, SL per la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur de ordinadors),digitalització, posta a disposició des de bases de dades pertanyents a GABINET CERES, SL, traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de GABINET CERES, SL.

D’acord amb els senyalat en el paràgraf anterior, GABINET CERES, SL queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de la pàgina Web, sense que per això es pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris puguin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals un tercer pot beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense ànim de lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de la pàgina Web, o de l’esforç dut a terme per GABINET CERES, SL pel seu funcionament.

En cas concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a la pàgina Web de GABINET CERES, SL sense el consentiment previ, exprés i per escrit de GABINET CERES, SL. Qualsevol transgressió del previst en aquest punt, serà considerat com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual de GABINET CERES, SL sobre la pàgina Web i tots els continguts de la mateixa.

GABINET CERES, SL no assumiria cap responsabilitat enfront conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumiria cap responsabilitat pels continguts, serveis, etc. de tercers als que es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de la website de GABINET CERES, SL.